Msza Święta - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Msza Święta

Msza Święta

MSZA ŚWIĘTA


    Jednym z największych zewnętrznych i wewnętrznych objawów czci oddawanej Bogu jest uczestnictwo we Mszy Św. Jest to największa ofiara, ponieważ Pan Jezus w sposób bezkrwawy ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, tak jak niegdyś w sposób krwawy ofiarował się na Krzyżu za grzechy całego świata.

Pan Jezus uspokoił lęki przed śmiercią Św. Matyldy mówiąc: „Wiedz Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać Mszy Św., będzie w chwili śmierci pocieszony obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców, którzy go dzielnie bronić będą przed wszystkimi sidłami diabelskimi tak, że w pokoju odda Bogu duszę swoją".

77 pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św.


(Zostały wyjęte ze wspanialej książki ks. Marcina z Kochem „ Wykład Mszy Św. ")

W godzinie śmierci staną się twoją największą pociechą Msze Św., w których brałeś udział.

Każda Ofiara Mszy Św. będzie ci towarzyszyć do tronu Sędziego i tam będzie twoim Orędownikiem.

Przez każdą Ofiarę Mszy Św. możesz pomniejszyć swe doczesne kary za grzechy proporcjonalnie do własnej pobożności.

Jeżeli bierzesz pobożnie udział w Ofierze Mszy Św., dajesz tym dowód największej czci Bogu-Człowiekowi. On wyrównuje wiele naszych zaniedbań i opieszałości. On przebacza ci wszystkie powszednie grzechy, jeżeli jesteś zdecydowany ich unikać.

Władza szatana nad tobą zostaje wyraźnie osłabiona. Dajesz duszom w czyśćcu cierpiącym największe złagodzenie ich cierpień, sprawiasz im ulgę, jaka jest dla nich możliwa.

Każda Ofiara Mszy Św. daje Wszechmocnemu Bogu największą Chwałę, najpiękniejszą podziękę i najlepsze zadośćuczynienie. Bez tego zadośćuczynienia świat w swoich grzechach zapewne dawno by zginął.

Uratujesz się i ustrzeżesz od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść, jakie mogłyby ciebie nawiedzić.

Każda Ofiara Mszy Św. skraca czas twoich cierpień czyśćcowych.

Każda Msza Św. powiększa twoją nagrodę w Niebie. Gdy otrzymujesz błogosławieństwo kapłana, Bóg sam potwierdza je w Niebie.

Klęczysz w chórze mnóstwa Aniołów, którzy z największą Czcią asystują Tej dostojnej i wzniosłej Ofierze.

Spocznie błogosławieństwo na twoich doczesnych sprawach i dobrach.

Gdy uczestniczymy w Ofierze Mszy Św. i ofiarujemy Tę Świętą Ofiarę ku czci jakiegoś szczególnego Świętego lub Anioła i dziękujemy Bogu za łaski, jakich im użyczył, to wyjednujemy im większą cześć, radość i szczęśliwość i zyskujemy ich szczególną miłość i ich szczególną opiekę nad nami.

Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy Św., winniśmy niezależnie od innych intencji ofiarować ją ku czci świętego danego dnia.

Duch Święty udziela łask wszelkich.

Syn Boży zstępuje i kryje się pod postacią Hostii Św.

A nawet tak się poniża, że i w najmniejszej odrobinie Hostii Św. jest obecny.

Odnawia Mękę swą, abyś mógł w niej mieć udział.

Przebacza grzechy zapomniane, z których się nigdy nie spowiadałeś.

Modlitwa, którą odmawiasz we Mszy Św., o wiele bardziej jest skuteczniejsza od modlitwy odprawianej poza nią, gdyż Chrystus łączy ją ze swoimi i ofiaruje swemu Ojcu.

Słuchając Mszy Św. spełniasz dzieło najwznioślejszego nabożeństwa.

Człowiek prawy i cnotliwy uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, wzrasta ciągle w zasługi i laski, które go coraz milszym czynią Bogu.

Padając na kolana na widok Hostii Św. i kielicha, wypełniasz najprzedniejszy akt adoracji.

Ilekroć spojrzysz nabożnie na Hostię Św., tylekroć zasłużysz na szczególną nagrodę w Niebie.

Przez nią nabierasz siły do zwalczania pokus, które by cię inaczej przemogły.

Nabożnym słuchaniem Mszy Św. otrzymujemy więcej zasług aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie.

Cierpiącym, chorym i konającym najlepszą sprawisz pociechę wysłuchaniem Mszy Św. A ofiarując Bogu Ojcu wiele razy po Podniesieniu: Krew, Oblicze Pana Jezusa za konających, możesz tysiące dusz uchronić od piekła.

Im więcej uczynisz intencji we Mszy Św., tym więcej zyskasz.

Jedna za życia twego wysłuchana Msza Św. więcej tobie pożytku przyniesie niż wiele innych, które po twej śmierci za ciebie będą odprawiane.

Tym nabożeństwem uczcisz także Matkę Boską i pomnożysz Jej radość.

Wszystkich Aniołów i Świętych słuchaniem Mszy Św.

więcej uczcić możesz niż innymi modłami, choćby najliczniejszymi.

Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Św., mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie.

Tym, którzy w czasie Świętego Przemienienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwi Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymają je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia.

    Św. Maksymilian zachęcał, aby w czasie Mszy Św. dziękować Bogu za otrzymane łaski, zwłaszcza za łaski udzielone Niepokalanej i przez Nią, jak to sam zwykł czynić. Dobrze jest dziękować Trójcy Przenajświętszej za łaski, których udzieliła Niepokalanej. Okazujemy tę wdzięczność podczas Komunii Św..

  Tych, którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną, Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata, będę umacniał Moją laską aż do ich końca, będę ich prowadził, umacniał, pocieszał, tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia.


Ofiarowanie


    Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie - przez Niepokalane Serce Maryi - Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na Krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby Krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twojemu Kościołowi. Amen.


    Św. Faustyna: „...Gdy się pogrążyłam w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi Mszami, jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie, błagałam Boga przez te wszystkie Msze Sw. o miłosierdzie dla świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz otrzymało laskę za pośrednictwem modlitwy, którą do Boga zanosiłam. Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, dlatego módlmy się zawsze za grzeszników". (Dz. 1783)


Ofiarowanie Mszy Świętych


    O Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie Msze Św., które się dziś odprawiają na całym świecie za grzeszników zostających w konaniu i dziś mających jeszcze umrzeć. Niech Krew Najdroższa Jezusa Odkupiciela wyjedna im miłosierdzie.

   „O, jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy Św. Wielka tajemnica się dokonywuje w czasie Mszy. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy Św. i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła". (Dz. 914)

(Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który uważnie i pobożnie słucha przepowiadania słowa Bożego. Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny, który w czasie świętych misji wysłucha kilka kazań i weźmie udział w uroczystym ich zakończeniu. Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi, który odprawia Mszę Św. w połączeniu z jakąś uroczystością oraz wiernym, którzy pobożnie w tej Mszy Św. uczestniczą.)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego