Koronki - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Koronki

Modlitwy
KORONKI

  1. KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
  2. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  3. KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
  4. KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGOPoniżej jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego — 2.XII.1930 r. objawił Pan Jezus matce Katarzynie Vogl:

„Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy. Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączony, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy, jak Koronkę do Ducha Świętego, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze.
Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem".
16 VII 1930 r. Matka Boża mówi:
„Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą".

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na początku  Wierzę w Boga... dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca — l x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie... „Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

1. „który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".
2. „który niech nam udzieli Ducha Świętego, po-mnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".
3. „który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".
4. „który niech nasze serca zapali miłością Ducha
Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".
5. „który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe".

Po każdym dziesiątku mówimy:
„Chwała Ojcu..." oraz:
„O, Maryjo Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami".

Na zakończenie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.
Jezu, Ty jesteś Bogiem mojego serca.
Twoja miłość do nas zadała Ci na krzyżu pięć ran.
Przez wzgląd na te rany proszę Cię: przyjdź z pomocą                                                       Twym sługom, których odkupiłeś za cenę swojej
Krwi. Amen.

Św. Franciszek Ksawery


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGONa początku: l x Ojcze nasz. Zdrowaś i Wierzę.

Na dużych paciorkach:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Na małych paciorkach:

„Dla
Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego".

Na zakończenie:

3x Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3x O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z
Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.
3x Jezu ufam Tobie.

Przez odmawianie tej KORONKI zbliżasz ludzkość do Mnie.

Pan Jezus do bł. Faustyny: „Odmawiaj nieustannie tę KORONKĘ, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać tę KORONKĘ grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę KORONKĘ, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby cały świat poznał Miłosierdzie Moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu".

Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego.


KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSANa dużych paciorkach:
„O Jezus, okryj Twoją Przenaj droższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego".


Na małych paciorkach:
O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez
zasługi Twojej Najdroższej Krwi".

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

Wraz z prośbami, Jezus składa obietnice tym, którzy będą z miłością czcić Jego Rany przez odmawianie Koronki. Każdy kto z miłością przyjdzie do Ran Jezusowych otrzyma wszystko, o co tylko poprosi, będąc w potrzebie. Ci co będą czcić Rany Jezusowe uświęcą się i dojdą do poznania Boga, ponieważ są One lekarstwem na grzechy. „Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.” – pisze s. Maria. Wszystkich obietnic, które przekazał Jezus tym, co będą odmawiać Koronkę jest dwanaście. Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa modlimy się na różańcu, w następujący sposób:


Na rozpoczęcie:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad na mi. Amen.
Przebacz, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.


Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
— na uleczenie ran dusz naszych.


Na małych paciorkach różańca:
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia
— przez zasługi Twoich świętych ran.


Na zakończenie 3 razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. W miarę naszych możliwości postarajmy się odpowiedzieć Jezusowi na Jego wezwanie i prośmy, aby Przenajświętsze Rany wyjednały miłosierdzie dla świata, który w dzisiejszych czasach boryka się z tak wieloma problemami będącymi skutkiem naszych grzechów.Modlitwa do pięciu ran Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące
Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam Cię i w duchu całuję świętą ranę prawej ręki Twojej. Błagam Cię racz się zlitować nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Odpuść im pozostałe kary i przyjmij do wiecznego szczęścia, a szczególnie dusze moich rodziców, rodzeństwa, krewnych i przyjaciół.
Ojcze nasz…
Jezu Ukrzyżowany, pokornie Cię uwielbiam i w duchu całuję ranę lewej ręki Twojej. Racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiecznego spoczynku. Szczególnie proszę Cię za duszami wszystkich moich dobroczyńców.
Ojcze nasz…

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego