Litania Narodu Polskiego - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Litania Narodu Polskiego

Modlitwy

Litania Narodu Polskiego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, Główny Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Główny Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Adamie Chmielowski, Opiekunie ubogich, módl się za nami
Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święta Edyto Stein, Karmelitanko, Męczennico z Oświęcimia, módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za namiś
Święty Janie Pawle II, Papieżu Polaku, módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, Założycielu Józefitek, módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, Założycielu Sercanek, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święci Pustelnicy Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, Odnowicielu Karmelu w Polsce, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Święta Urszulo Ledóchowska, Założycielko szarych urszulanek, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, Lwowski ojcze ubogich, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Błogosławiona Angelo Truszkowska, Założycielko Felicjanek, módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawa, Patronko ubogich, módl się za nami
Błogosławiony Auguście Czartoryski, Kapłanie wierny w cierpieniu, módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, Współzałożycielko Albertynek, módl się za nami
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, Założycielko Zgr. Sióstr Misj. Św. Rodziny, módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, Założycielu Michalitów i Michalitek, módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami
Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, Założycielko Zmartwychwstanek, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, Patronko Prus i Pomorza, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, Zał. Zgrom. Służeb. NMP Bogurodzicy…, módl się za nami
Błogosławiony Honoracie Koźmiński, Założycielu licznych zgromadzeń zakonnych, módl się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, Założycielu Loretanek, módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami
Błogosławiony Janie Balicki, Wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, Opiekunie trędowatych, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, Odnowicielu Zakonu Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Męczenniku, Kapelanie Solidarności, módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, Krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, Dziewico i Męczennico, módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, Zał. Zgrom. Sióstr Benedyktynek od Miłości, módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, Zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska, Założycielko Nazaretanek, módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, Założycielko Elżbietanek, módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, Współzałożycielko Niepokalanek, módl się za nami
Błogosławiona Mario Mardosewicz i 10 towarzyszek Nazaretanek z Nowogródka, módlcie się za nami
Błogosławiona Mario Marto Wiecka, ze Zgr.S. Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo, módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, Męczenniku z Dachau, módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, Spowiedniku i Opiekunie św. Faustyny, módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, Opiekunie chorych, módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, Założycielko Katarzynek, módl się za nami
Błogosławiony Sadoku i 48 jego towarzyszy, męczenników z Sandomierza, módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, ze Zgromadzenia Serafitek, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, Duszpasterzu krakowski, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, Założycielu Zgrom. Kapłanów Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, Męczenniku z Dachau, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami męczennikami, módlcie się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie Findyszu, Męczenniku komunizmu, módl się za nami.
Błogosławiony Zygmuncie Feliński, Założ. Zgrom. S. Franciszkanek Rodziny Maryi, módl się za nami.
Błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, módlcie się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk kajdan naszych, usłysz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo, daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Hallera, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. AMEN.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. AMEN.


Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981 i 2001 r.

 
Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi).

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 
Modlitwa do Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego