List - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

List

Krucjata Niebieska

List otwarty do modlących się Polaków o podjęcie Krucjaty Niebieskiej w intencji ratowania Polski


Odmawiając Nowennę Pompejańską o ratowanie Polski, Ojczyzny naszej, do głowy przyszła mi myśl o sposobie uratowania Polski. W kolejnych godzinach i dniach dochodziły dalsze szczegóły tego planu. Oto pokrótce jego zarys. Jest to plan 2 - etapowy, etapy którego są ściśle ze sobą związane. Realizacja 2-go etapu zależy od zrealizowania 1-go etapu. Wpierw krótkie wprowadzenie.


ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

W wyznaniu wiary - „CREDO" pod koniec modlitwy wyznajemy, że wierzymy w … Świętych obcowanie. Wierzymy zatem, że za życia możemy wymodlić u Pana Boga łaski zarówno dla nas, żyjących oraz dla tych, którzy już odeszli z tego świata. W tamtym duchowym świecie dusze nie mogą pomoc sobie, a jedynie swoim bliskim lub innym ludziom, żyjącym na ziemi, zanosząc modlitwy do Pana Boga. My natomiast możemy im pomóc, ofiarowując za nich oprócz modlitw, posty, jałmużny, wyrzeczenia, cierpienia itp.. (tak samo jak i w intencjach za żywych). Możemy więc pomóc sobie i im, oni - tylko nam. Można sobie wyobrazić ich radość i wdzięczność dla nas, w chwili, gdy dzięki naszym modlitwom zostaną uwolnieni z czyśćca i wejdą do Nieba. Tę radość i wdzięczność w naszym planie zamierzamy wykorzystać. Jakże niezwykle radosne będzie też nasze spotkanie z nimi, gdy dołączymy kiedyś do nich, mieszkańców Nieba.


KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO na temat „Świętych obcowanie" wypowiada się tak:

962 „ Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i ze wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, ze w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb” 483.


Wielu z nas już wie o Krucjacie Różańcowej, podjętej na apel Abpa Andrzeja Dzięgi, wielu kapłanów (ks. St. Małkowskiego, ks. J. Bałemby i in.), środowisk katolickich i blogów internetowych o ratowanie Polski. Codziennie też słyszymy na antenie Radia Maryja apele O. Tadeusza Ryzyka o podjęcie chociaż 10-ki Różańca w ramach tej Krucjaty. Niestety, jak dotąd, odzew wiernych jest mizerny. Widać to po wpisach na blogach internetowych, rejestrujących zgłaszających się do Krucjaty. W komunikacie wydanym przez OO. Paulinów z Jasnej Góry o Krucjacie Różańcowej z 25.9.2011 r.
wymienia się liczbę 11342 osób, które przysłali podpisy, deklarując przystąpienie do Krucjaty. Według innych informacji liczba ta obecnie wynosi około 15000 osób. Aby nastąpił cud przemiany naszych serc i uratowanie Polski, do modlitwy powinno przystąpić około 4 mln. (10%) Polaków.
W naszym bratnim kraju, na Węgrzech, pomysł Krucjaty modlitewnej w intencji ojczyzny wyszedł od kard. Józefa Mindszentyego. Jeszcze w latach 40-ch powiedział on, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie spokojny o przyszłość narodu. Milion modlących się - to 10% populacji Węgier.
Jak informuje Prymas Węgier ks. kard. Peter Erdó, już w 2006 r. liczba tych, którzy zadeklarowali modlitwę w intencji narodu węgierskiego, wyniosła milion osób, czyli tyle, ile marzył kard. Mindszenty. W tej chwili Episkopat Węgier potwierdza zebranie 1,5 min. podpisów. Dzięki tej inicjatywie Episkopatu Węgier nastąpił tzw. „cud węgierski". Do władzy doszedł Viktor Orban, który uzyskał w wyborach 68% głosów i zaczął przeprowadzać reformy, o których my możemy tylko marzyć. Natychmiast wprowadzono do konstytucji preambułę, zawierającą odwołanie do Boga: „Boże, błogosław Węgry". Wpisano do Konstytucji ochronę życia (w tym dzieci poczętych) od poczęcia do naturalnej śmierci. Wprowadza się bardzo dobre reformy ekonomiczne.
Na Węgrzech nie ma katolickiej gazety codziennej ogólnowęgierskiej (jak u nas „Nasz Dziennik"), są tylko tygodniki katolickie. Węgierskie radio katolickie, którym zarządza Episkopat, szuka obecnie możliwości nadawania na falach krótkich, co też pozwoli na uruchomienie rozgłośni regionalnych. W państwowej telewizji węgierskiej nadawany jest tylko raz na tydzień godzinny program o charakterze religijnym. Kanału katolickiego na Węgrzech nie ma. Pomyślmy więc o naszym „Radiu Maryja" i „Telewizji Trwam". Dlaczego są one tak zwalczane przez obecny rząd polski?. Bo te Boże i Maryjne media mogą być najbardziej skuteczne w dziele ratowania Polski?
Na Węgrzech to Konferencja Episkopatu zaproponowała w momencie prawie beznadziejnym wiernym modlitwę o duchową odnowę narodu. To Konferencja Episkopatu co roku opracowuje tekst takiej modlitwy. Prymas Węgier mówi, że będzie wdzięczny, jeśli otrzyma tekst modlitwy za Polskę i zapewnia nas o chętnym włączeniu się Węgrów w modlitwie za Naród Polski. (Informacje powyższe zaczerpnięto z wywiadu z Prymasem Węgier w „Naszym Dzienniku" z 17-18 września 2011 r.).

U nas Episkopat nie włączył się poza kilkoma biskupami do Krucjaty Różańcowej. Nie opracował żadnych modlitw, nie wystosował do wiernych apelu o podjęcie Krucjaty modlitewnej. Musimy więc w naszych realiach wykorzystać pomoc dusz czyśćcowych.

I  ETAP – MODLITWA  ZA  DUSZE  CZYŚĆCOWE

W Kościele znana jest ogromna ilość modlitw o dusze czyśćcowe i odpustów cząstkowych oraz zupełnych, skracających ich pobyt w czyśćcu lub uwalniających z niego.
W naszym planie proponujemy wykorzystać modlitwę Św. Gertrudy za dusze czyśćcowe. Pan Jezus w Swej niepojętej hojności i szczodrobliwości przyrzekł w przypadku każdego odmówienia tej modlitwy uwolnić z czyśćca 1000 dusz. Po odmówieniu tej modlitwy np. 10 razy Pan Jezus uwalnia 10 000 dusz z czyśćca i Aniołowie wprowadzają je do Nieba.


MODLITWA ŚW. GERTRUDY ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.


Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, w moim domu, a także za mnie. Amen.


(poprzez jednorazowe odmówienie tej modlitwy Pan Jezus obiecał wybawiać z czyśćca 1000 dusz)


Wydaję się, że najszybsze i największe efekty byłyby w przypadku włączenia się do Krucjaty Niebieskiej mediów, których nie ma na Węgrzech, a więc Radia Maryja, TV Trwam i Naszego Dziennika. A także Rodziny Radia Maryja i podjęcie przez nią tej modlitwy w czasie zgromadzenia jak największej liczby modlących się przy odbiornikach i telewizorach, czyli w chwili po emisji Głównego Dziennika, tuż po odmówieniu Modlitwy Różańcowej, rozpoczynającej się po godz. 20.20. Czas, który zajmie ta modlitwa, czytana po kilka słów przez prowadzącego modlitwę kapłana i powtarzana przez modlących się wynosi około 1 (jednej!) minuty.
Przed laty na antenie Radia Maryja słyszałem, że jest ono słuchane nieraz nawet przez 12 milionów osób na całym świecie. Niech będzie nas tylko 1 milion. I miliom modlących się x 1000 - daje 1 000 000 000 (1 miliard!) dusz, uwolnionych z czyśćca, które zostają wprowadzone do Nieba po naszej modlitwie.
Pomyślmy jeszcze przez chwilę: uwolniliśmy z czyśćca l mld. dusz, następnego dnia znów 1 mld. Po krótkim czasie OPRÓŻNIMY czyściec! Oczywiście, niech nie przyjdzie do nas myśl, aby zaprzestać modlitw, gdy prawdopodobnie czyściec będzie już pusty. Musimy i będziemy się nadal modlić! I na Różańcu Świętym, odmawiając 10-tki, zadeklarowane w ramach Krucjaty Różańcowej, i tą modlitewką św. Gertrudy, i naszymi ulubionymi modlitwami. Poza naszymi indywidualnymi prośbami niech będą w nich przede wszystkim intencje: RATOWANIA POLSKI I ZA DUSZE CZYŚĆCOWE.


II  ETAP – MODLITWA  DUSZ  CZYŚĆCOWYCH  O  RATOWANIE  POLSKI

Po odczytaniu Modlitwy św. Gertrudy przez kapłana i powtórzeniu jej przez modlących się kapłan powinien przedstawić duszom czyśćcowym nasze intencje i prośby. Oczywiście, nie podaje się tu jakiegoś ustalonego, zamkniętego zestawu. Wydaje się jednak, że w naszych modlitwach powinny się znaleźć następujące intencje, które dusze czyśćcowe przedstawią Panu Bogu przed Jego Tronem w Niebie:


* - Aby Krucjata Różańcowa o ratowanie Polski objęła jak największą liczbę Polaków

* - Aby Pan Bóg dotknął Swoim Miłosierdziem i przemienił serca wszystkich Polaków,
odpowiedzialnych za losy Polski, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych

* - Aby jak najszybciej Episkopat Polski wraz z Rządem i Prezydentem oraz Ludem Bożym dokonał Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

* - Aby do władzy doszli ludzie uczciwi, patriotyczni, wierzący w Pana Boga i przestrzegający Jego Przykazań

*- Aby życie ludzkie było chronione zapisem w Konstytucji od poczęcia do naturalnej śmierci


*Aby władze państwowe i media publiczne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i Kościołem oraz nie prześladowali i  nie dyskryminowali Radia Maryja, TV Trwam i innych mediów katolickich


* - Aby Papież ogłosił Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce zgodnie z uznanymi Objawieniami Amsterdamskimi


* - Aby Papież ustanowił Święto Boga Ojca w dniu 7 sierpnia, zgodnie z Jego Orędziem, danym w 1932 r. Siostrze Eugenii Ravasio i uznanym przez Kościół


* - Aby Papież dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, która zgodnie z obietnicami Matki Bożej nawróciłaby się na katolicyzm i po tym ustałyby na ziemi wojny


* - Aby Papież ustanowił w Kościele powszechne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca


* - Aby Papież przywrócił powszechne przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco do ust przy balaskach


* - Aby Papież doprowadził do ujednolicenia z kościołami protestanckimi i prawosławnymi daty Wielkanocy


* - Aby Kościół powrócił do modlitw o nawrócenie Żydów


To tylko kilka sugerowanych intencji.

Jestem przekonany, że dusze, które zostaną uwolnione z czyśćca dzięki naszym modlitwom, nie pozostaną nam dłużne i przed Tronem Najwyższego Boga z wielką radością przedstawią nasze, zanoszone do nich, prośby. Pomyśleć, miliard dusz dziennie! Cóż to będzie za Krucjata Niebieska, cóż za szturm modlitewny dusz, które już zaliczone będą w poczet świętych, szczególnie miłych Bogu.


Jestem przekonany, że Pan Bóg nie odmówi im i w Polsce zaczną się wkrótce dziać niezwykłe rzeczy, Polska i Polacy się przemienią i wreszcie z Polski wyjdzie ta iskra, która odnowi oblicze Europy i być może całego świata.


Proszę przyjąć moje zapewnienie, że pomysł Krucjaty Niebieskiej nie ma na celu umniejszenia roli Krucjaty Różańcowej czy stworzenia dla niej konkurencji. Niech obie funkcjonują dla dobra Polski: jedna – przez modlitwy modlących się Polaków, druga – z udziałem i pomocą dusz czyśćcowych.


Z Panem Bogiem!
Andrzej Leszczyński
1.11.2011 r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego